LUX چیست

LUX واحد لوکس واحد استاندارد “شدت روشنایی” می باشد. بطور حسی یک لوکس،
شدت روشنایی حاصل از یک شمع در فاصله یک متری است. همچنین نور ماه کامل
در آسمان بدون ابر نیز حدود یک لوکس می باشد.

 

 در هنگام مقایسه دو چراغ مختلف، حتماً متوجه شده‌اید که به جز توان مصرفی،
فاکتورهای دیگری مثل میزان نور تولیدی توسط چراغ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است
. واحد لوکس همان واحد استاندارد سنجش شدت روشنایی است که میزان روشنایی
تابیده شده بر یک سطح را مشخص می‌کند. در این مقاله در رابطه با تعریف لوکس،
تفاوت لوکس با لومن و همچنین کاربرد لوکس متر صحبت می‌کنیم.

 

از طرفی “لومن” واحد اندازه گیری “مقدار نور” یک منبع نور است. یک لوکس شدت نور،
معادل یک لومن نور است که به یک متر مربع از سطح می تابد. پس اگر ۱۰۰۰ لومن نور
بر روی یک متر مربع تابیده شود. شدت روشنایی ۱۰۰۰ لوکس بدست می دهد. و اگر
همان ۱۰۰۰ لومن بر روی ۱۰ متر مربع تابانده شود شدت روشنایی ۱۰۰ لوکس خواهد شد.

 

درک مفهوم لوکس

درک کردن مفهوم تششعات نوری برای ذهن انسان تا حدی سخت است
زیرا ما تنها در صورتی می توانیم نور را ببینیم که بر روی سطحی مشخص انعکاس پیدا کند.
بنابراین میزان نور تابیده شده بر روی سطح واحدی است که در علوم عملی بیشتر با آن سروکار داریم.
واحد لومن مشخص کننده حجم تششعات نوری در یک محیط است.
این تششعات تا زمانی که به سطحی برخورد نکنند قابل تشخیص نخواهد بود و اینجاست که واحد لوکس اهمیت پیدا می کند.
فرمول ساخت این واحد بسیار ساده است. یک لوکس برابر است با هزار لومن بر روی یک سطح یک متر مربعی.

گرچه رنگ و میزان انعکاس نور از سطح نیز بر روی میزان نور محیط تاثیر گذار است
اما میزان نوری که از نظر چشم انسان در یک محیط دیده می شود رابطه مستقیمی با میزان لوکس سطوح در آن محیط دارد.