چگونه به مسائل مثبت نگاه کنیم

چگونه به مسائل مثبت نگاه کنیم

بیشتر آدم ها خیال می کنند که نگرششان نسبت به مسائل مثبت است ، ولی این طور نیست و حتی فاصله ی بین حقیقت و برداشت شخصی آنان بسیار زیاد است.آنان مفهموم نگرش را درک نمی کنند.نگرش یک احساس درونی نیست، حالتی از ذهن است که اختیار آن به طور کامل در دست انسان قرار دارد.این خود شمایید که تصمیم می گیرید چه نگرشی داشته باشید.
نگرش شما به آنچه برایتان پیش می آید،ربط ندارد.ارتباطی با میزان درآمد و موفقیت شما ندارد.ساده و خالص است.
نگرش دست مایه ای است که در ساختن چارچوب فکری خود به کار می گیرید.
اگر می خواهید نگرش مثبت پیدا کنید،این فرمول حیاتی را به کار ببندید:
۱- اطراف خود را با وسایل و افرادی که سرشار از انرژی مثبت هستند پر کنید.
۲- کتاب هایی را بخوانید و به نوار ها و سی دی هایی گوش بدهید که وجود شما را از انرژی مثبت آکنده کنند.
۳-همیشه در کلامتان واژه های مثبت را به کار بگیرید.به طور مثال:بگویید”چگونه می توانی؟” نه این که “چرا نمی توانی؟”
۴-باور کنید که می توانید نگرش مثبت داشته باشید.
۵-به حرف کسانی که شما را دست کم می گیرند گوش ندهید.این کار نشانه ی حسادت آنان است.

از همین الان شروع کنید و هر روز این مورد ها را به خاطر داشته باشید.
ساده است نه ؟بله ولی باید خیلی تلاش کنید.
اگر می خواهید نگرش مثبت داشته باشید،خود را به پیروی از نوعی انظباط شخصی مقید نمایید.در واقع هر روز جوهره و اصل آن را در زندگی خود تجربه کنید.
آیا می خواهید بدانید من چگونه نگرش مثبتم را حفظ می کنم؟هر روز صبح از یک نویسنده ی خوب کتابی انتخاب می کنم و دو صفحه از آن را می خوانم.نویسندگانی مثل:
“دیل کارنگی”،”ناپلئون هیل”،”نورمن وین سلت پیل “،و همچنین در طول سی سال گذشته دست کم ماهی یک بار به نوار “عجیب ترین راز” اثر “ارل نایتینگل ” گوش سپرده ام.
دوست دارید از ابتدا شروع کنید؟ کتاب “موتور کوچکی که می توانست”را بخوانید.این کتاب یک کتاب کودکانه نیست بلکه فلسفه ی یک عمر زندگی است.نگرش در طول زمان به دست می آید و دیگران می توانند آن را از شما فرا بگیرند.
نگرش مثبت را نمی توان به طور آنی به کسی القاء کرد، ولی در مورد نگرش منفی این امکان وجود دارد.

چگونه به مسائل مثبت نگاه کنیم