انتخاب دوربین مناسب برای مکانهای متفاوت

انتخاب دوربین مناسب

در این قسمت سعی خواهد شد بر اساس تخصص و تجربه در اجرای دوربین مدار بسته در رشت برخی از پرکاربردترین مکان های به کارگیری سیستم نظارت تصویری و نوع دوربین به کار گرفته شده و طراحی مناسب در این مکان ها تشریح شود. البته به نظر امن الکترونیک نمایندگی انحصاری و رسمی هایک ویژن در رشت این روش ها تنها روش ممکن نیستند و طرح های دیگری را نیز می توان پیاده سازی کرد.

دوربین مداربسته برای پارکینگ اتومبیل

در یک محوطه ی پارکینگ بزرگ، اتومبیل ها مورد سرقت و آسیب قرار گرفته اند و مشتری سخت به دنبال حل مسئله با به کارگیری یک سیستم نظارت تصویری مناسب است. دوربین های مداربسته باید تمامی محوطه ی پارکینگ را در 24 ساعت روز و در کل هفت روز تحت نظر داشته باشند. تصویر گرفته شده از دوربین های مداربسته باید کاملاً واضح باشد و بازدارندگی قابل قبولی را ایجاد کند. دوربین های مداربسته باید علاوه بر امکان نصب در محیط بیرونی در مقابل ضربه و هرگونه خرابکاری مقاوم باشند.

  • راهکار موجود، به کارگیری دوربین های مداربسته شبکه ی ثابت در مکانی قابل رویت است.
  • دوربین های مداربسته باید در مکانی نصب شوند که کاملاً قابل رویت بوده و کل محوطه را تحت پوشش قرار دهند.

فروشگاه لباس کوچک

سرقت از فروشگاه به ویژه در زمان ازدحام مشتریان، هدف اصلی مالک فروشگاه از نصب سیستم نظارت تصویری است. فروشنده می خواهد تمامی کسانی که وارد فروشگاه می شوند به طور واضح قابل ثبت و نمایش باشند.

راهکار موجود، به کارگیری و آموزش دوربین های مداربسته شبکه ی ثابت است.

دوربین های مداربسته باید در مکانی نصب شوند که کاملاً قابل رویت باشند و بیش تر قسمت های اصلی محوطه ی فروشگاه را تحت پوشش قرار دهند.

 فروشگاه زنجیره ای خرده فروشی بزرگ

سرقت از فروشگاه به ویژه در زمان ازدحام مشتریان است. همچنین، هدف دیگر مالک فروشگاه از نصب سیستم نظارت تصویری، مباحث تجاری و جمع آوری اطلاعات فروش است که مشاهده ی میزان موجودی و ذخیره ی فروشگاه و نحوه و جریان حضور مشتریان از جمله ی این اطلاعات است. فروشنده می خواهد تمامی کسانی که وارد فروشگاه می شوند به طور واضح قابل ثبت و نمایش باشند. دوربین های مداربسته باید علاوه بر امکان نصب در محیط بیرونی، در مقابل ضربه و هرگونه خرابکاری مقاوم باشند.

راهکار موجود، به کارگیری دوربین های مداربسته گنبدی شبکه ثابت است.

جهت دید دوربین نباید مشخص باشد و در نتیجه از دوربین گنبدی شکل استفاده شده است. دوربین های مداربسته باید در مکانی نصب شوند که کاملاً قابل رویت باشند و بیش تر قسمت های اصلی محوطه ی فروشگاه را تحت پوشش قرار دهند.

دوربین مداربسته برای مدرسه

سرقت و آسیب وارده به مدرسه در فصل تابستان و تعطیلی مدارس است و مدیر مدرسه به دنبال حل مسئله با به کارگیری یک سیستم نظارت تصویری مناسب است. ورودی و حیاط مدرسه از مکان های ضروری جهت مانیتورینگ هستند. راهکار موجود، به کارگیری دوربین های مداربسته گنبدی شبکه ثابت است.

دوربین های مداربسته باید علاوه بر امکان نصب در محیط بیرونی، در مقابل ضربه و هرگونه خرابکاری مقاوم باشند. جهت دید دوربین نباشد مشخص باشد و در نتیجه از دوربین گنبدی شکل استفاده شده است. نمونه ای از مکان های مناسب نصب دوربین های مداربسته در شکل 12-8 نشان داده شده است.

دوربین مداربسته برای یک دستگاه خودپرداز

جهت رعایت مقررات و قوانین موجود در امور بانکداری، هر بانکی موظف به به کارگیری سیستم نظارت تصویری برای هر خودپرداز است. جهت شناسایی و تشخیص هر فرد یا وضعیت مشکوک به خرابکاری، تصویر دوربین باید بسیار واضح باشد که حتی قابلیت شناسایی چهره ی فرد زیر کلاه یا هر گونه پوششی را نیز داشته باشد.

  • راهکار موجود، به کارگیری دوربین های مداربسته مخفی شبکه است.
  • دوربین ها باید بسیار کوچک و مخفی باشند به طوری که محل نصب آنها قابل تشخیص نباشد.

دوربین مداربسته برای خروجی فروشگاه

یک خواربار فروشی با مشکلات زیادی به دلیل دزدی های رخ داده مواجه است و می خواهد از یک سیستم نظارت تصویری مخفی در خروجی فروشگاه استفاده کند. خواسته ی فروشنده این است که دوربین در ارتفاعی برابر با چشم جهت داشتن دیدی نزدیک و واضح نصب شود.

دوربین مداربسته برای فرودگاه

دوربین به کار گرفته شده جهت اجرای یک سیستم نظارت تصویری با امنیت بالا در یک فرودگاه که بتواند هم یک تصویر کلی از منطقه تحت نظارت ارائه دهد و هم در مواقع خاص بر روی جزئیات متمرکز شود، باید زاویه ی دید وسیع و همچنین بزرگنمایی بالایی داشته باشد. هدف اصلی، شناسایی و تشخیص هر فرد یا وضعیت مشکوک به خرابکاری، با تصویر بسیار واضح است که به پلیس و نیروهای امنیتی قدرت عکس العمل سریع را بدهد.

دوربین مناسب برای مرکز شهر

در مرکز شهر فعالیت های زیادی در حال انجام است. شهردار می خواهد از مردم و اموال شهر مراقبت کند. دوربین باید به طور شبانه روزی هم یک تصویر کلی از مرکز شهر داشته باشد و هم بتواند در مواقع خاص بر روی جزییات متمرکز شود.

دوربین مداربسته برای حفاظت پیرامونی

کارخانه ای در خارج از شهر و در منطقه ای خالی از جمعیت واقع است. احتمال سرقت و خرابکاری همواره وجود دارد. مدیر کارخانه می خواهد از هرگونه حرکت مشکوکی در اطراف کارخانه مطلع باشد. حصار اطراف کارخانه باید همواره تحت مراقبت باشد.
راهکار موجود، به کارگیری دوربین های مداربسته گنبدی شبکه ثابت است.

دوربین مداربسته برای مناطق با احتمال خطر بالا

مدیران ایمنی مناطق با احتمال خطر بالا نیاز به یک سیستم نظارت تصویری جهت حفاظت از این مناطق در مقابل سرقت و خرابکاری را دارند. همچنین همواره این احتمال وجود خواهد داشت که در محیطی با شرایط سخت همچون تاریکی مطلق، دود و غبار سنگین تهیه ی تصاویر مطلوب نیاز باشد.

بهترین راهکار به کارگیری دوربین های مداربسته شبکه حرارتی است، زیرا هیچ گونه نیازی به نصب دوربین در محیط خطر وجود ندارد و در نتیجه هیچ گونه خطر از جانب محیط برای دوربین و بالعکس وجود نخواهد داشت.